WYMAGANIA DOTYCZĄCE UTRWALANIA PRZEBIEGU IMPREZY MASOWEJ WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI.

BA3-1-3 bramka obrotowa wysoka Stopcontrol

Bramka obrotowa wysoka BA3-1-3-STOPCONTROL

W dniu 24 stycznia 2011 zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji art. 11 ust 9 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504). Rozporządzenie określa sposób utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności miejsca, w których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe. Rozporządzenie określa także minimalne wymagania
techniczne dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a także sposób przechowywania materiałów zgromadzonych podczas utrwalania imprezy masowej.
W rozporządzeniu określa się cztery różne kategorie rejestracji obrazu:

Pierwsza kategoria – to rejestracja obrazu umożliwiająca określenie tych cech osób lub rzeczy, które pozostają w zainteresowaniu operatora w związku z zabezpieczeniem imprezy masowej,
w celu wykorzystania do ustalenia tożsamości osób lub przynależności rzeczy;

Druga kategoria – to rejestracja obrazu umożliwiająca dozorowanie miejsca wskazanego przez operatora, w celu określenia cech grupowych osób lub rzeczy;
Trzecia kategoria – to rejestracja ciągła obrazu umożliwiająca wykrycie osób lub rzeczy, w miejscu dozorowanym przez kamerę, w celu przekazania operatorowi informacji o ujawnieniu osoby lub rzeczy, przy czym jednoczesna rejestracja obrazu z całego miejsca dozorowanego nie jest wymagana;
Czwarta kategoria – to ciągła rejestracja obrazu, a w obszarach, w których jest to wymagane – także dźwięku, pozwalająca operatorowi wykryć występujące zagrożenia w miejscu dozorowanym przez kamerę, w celu przekazania informacji o stanie bezpieczeństwa.

Miejscami podlegającymi obowiązkowej rejestracji obrazu są:

  • kasy biletowe na terenie imprezy masowej w przypadku imprezy odpłatnej,
  • bramy, furtki, bramki obrotowe i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej,
  • drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej wyłączeniem klatek schodowych,
  • parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej,
  • sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska lub scena.
bramki obrotowe wysokie BA3-1-4-STOPCONTROL

Bramka obrotowa wysoka BA3-1-4-STOPCONTROL

Utrwalenia przebiegu imprezy masowej organizowanej na stadionach, w obiektach lub na terenach umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej dokonuje się przy użyciu cyfrowych urządzeń elektronicznych rejestrujących obraz kolorowy i dźwięk. Do rejestracji dopuszcza się stosowanie kamer analogowych i jednoczesne wykorzystanie przetworników analogowo-cyfrowych, tak aby obraz zarejestrowany kamerą analogową został przetworzony do postaci cyfrowej. Parametry zarejestrowanego podczas imprezy masowej przedmiotu o wysokości 50 cm wynoszą odpowiednio:

przy rejestracji obrazu I kategorii wysokość co najmniej 500 pikseli, dla II kategorii – co najmniej 250 pikseli, dla III kategorii wysokość co najmniej 50 pikseli.
Nośnik informacji wraz z jego metryką informacyjną należy umieścić w opakowaniu, na którym po zamknięciu wpisuje się nazwę organizatora imprezy masowej oraz datę i miejsce utrwalenia
imprezy masowej i które opatruje się czytelnym podpisem osoby działającej w imieniu organizatora imprezy masowej wraz z podaniem jego stanowiska.
Utrwalenie przebiegu imprez masowych organizowanych w miejscach innych niż stadiony, obiekty lub tereny umożliwiające przeprowadzenie imprezy masowej można dokonywać przy użyciu przenośnych urządzeń rejestrujących.